รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ หมายเหตุ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๑   Download      
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๑   Download     
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค.๖๑   Download     
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๖๑  Download     
5