รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ หมายเหตุ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๒   Download      
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๒   Download     
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค.๖๒   Download     
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๖๒  Download     
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ค.๖๒   Download     
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิ.ย.๖๒   Download     
 7  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค.๖๒   Download     
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ส.ค.๖๒   Download