กรมยุทธการทหารอากาศ

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์    :   0 2534 1377   แผนกธุรการ กรมยุทธการทหารอากาศ
                            :   0 2534 1452   กำลังพล กรมยุทธการทหารอากาศ

         - โทรสาร     :   0 2534 1377

Webmaster       :   ร.ต.คงเดช  โคตรหลง  นายทหารกรรมวิธีข้อมูล  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ที่ตั้ง : 
171 อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป : แผนที่ Google Map