ติดตามการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 21 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 21


 พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบิน 21 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 21 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด