การประชุมการจัดการความรู้ KM สู่ LO ยก.ทอ.พลอากาศตรี ธนศักดิ์  เมตะนันท์  รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กรมยุทธการทหารอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามนโยบาย KM สู่ LO ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองยุทธการ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด