อบรมการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้กรมยุทธการทหารอากาศ ได้เชิญวิทยากรจาก กองดับเพลิง กรมช่างโยธาธิการทหารอากาศ มาอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมยุทธการทหารอากาศ ในการใช้ถังดับเพลิงและวิธีปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีข้าราชการกรมยุทธการทหารอากาศให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด