พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 31กองการฝึก สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ทำพิธี ปิดการศึกษา หลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 31 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธาน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด