ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ กองทัพอากาศ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการโดยพิจารณา รวมส่วนราชการที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และได้ผลสมตามความมุ่งหมาย จึงได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ โดยยกเลิกอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๓ และประกาศใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) ที่ ๑๒/๒๒๐๐๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖ เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่ ในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยแก้ไข ปรับปรุงการจัดและอัตรา แผนกที่ ๓ ขึ้นเป็น “กรมยุทธการทหารอากาศ” กำหนดให้มีตำแหน่ง “ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ เงินเดือนอัตรา พลอากาศจัตวา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” และได้ถือเอาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมยุทธการทหารอากาศ