ประวัติความเป็นมา

กรมยุทธการทหารอากาศ

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมยุทธการทหารอากาศ"

การจัด กรมยุทธการทหารอากาศ ในปัจจุบัน มีผลสืบเนื่องมาจากการจัดส่วนราชการเพื่อให้มีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติ ภารกิจสอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีวิวัฒนาการด้านการจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งเป็นปีที่ กระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะ “กรมทหารอากาศ” ขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ” ได้มีการจัดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจทางด้านยุทธการมาตาม ลำดับ ดังนี้

ปี พ.ศ.๒๔๘๐ กองทัพอากาศ ได้ประกาศใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๐ ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๘๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ จัดตั้ง “กรมเสนาธิการทหารอากาศ” เพื่อรับผิดชอบงานด้านเสนาธิการกิจของกองทัพอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง ๔ หน่วย ประกอบด้วย แผนกที่ ๑, แผนกที่ ๒, แผนกที่ ๓, แผนกที่ ๔ โดยมอบหมายให้ แผนกที่ ๓ รับผิดชอบงานด้านยุทธการ นับเป็นจุดเริ่มแรกที่ได้มีการกำหนดหน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้าน ยุทธการ และได้กำหนดตำแหน่งหัวหน้าแผนกที่ ๓ เงินเดือนอัตรา “นาวาอากาศโท” เป็นผู้รับผิดชอบ

ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กองทัพอากาศ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรา เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติ โดยยกเลิก อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๐ และประกาศใช้ อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๓ ตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๘๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ได้แก้ไขปรับปรุง หัวหน้าแผนกที่ ๓ จากเงินเดือนอัตรา “นาวาอากาศโท” เป็น “นาวาอากาศเอก”

 


 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ กองทัพอากาศ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการโดยพิจารณา รวมส่วนราชการที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และได้ผลสมตามความมุ่งหมาย จึงได้แก้ไขปรับปรุงการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ โดยยกเลิกอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๓ และประกาศใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) ที่ ๑๒/๒๒๐๐๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖ เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่ ในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยแก้ไข ปรับปรุงการจัดและอัตรา แผนกที่ ๓ ขึ้นเป็น “กรมยุทธการทหารอากาศ” กำหนดให้มีตำแหน่ง “ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ เงินเดือนอัตรา พลอากาศจัตวา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” และได้ถือเอาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมยุทธการทหารอากาศ  

 

 


 


การจัดโครงสร้างกรมยุทธการทหารอากาศ