Menu Activity

177993 0

178002 0

พล.อ.ต.แมนสรวง  สุวรรณ ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.นำข้าราชการ ยก.ทอ.ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2567 ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567