พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น เรืออากาศเอก จำนวน 2 คน และ จ่าอากาศเอก จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด