พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประทานในพิธีเปิดห้อง รับรองกรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด