พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น เรืออากาศตรี จำนวน 4 คน  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด