พลอากาศตรี พิชิตไชย  สุรกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 85 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด