พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานมอบเสื้อกิจกรรม DO Virtual Challenge 2021 (ระยะทาง 30 KM ครั้งที่ 2) ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมยุทธการทหารอากาศ ทีสะสมระยะครบ และมอบพวงกุญแจสำหรับผู้ที่สะสมระยะครบ 100 KM (จำนวน 3 คน) 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด