พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประเพณีสงกรานต์ของกรมยุทธการทหารอากาศ ประจำปี 64 ตามแบบวิถีไทย-วิถีใหม่ โดย พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รดน้ำและขอพรจากเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ โดยดำเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม Social Distancing อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 บริเวณชั้น 3 กรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด