ผู้บังคับบัญชา

        
  พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์  
     เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  
     
        
   พลอากาศตรี ชานนท์  มุ่งธัญญา  
  รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  
     
                     
 พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล         พลอากาศตรี สรรพชัย  ศิลานิล
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน    ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก
      กรมยุทธการทหารอากาศ           กรมยุทธการทหารอากาศ