กรมยุทธการทหารอากาศ 

วิสัยทัศน์
          “กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนกองทัพอากาศ ไปสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”
                                            (The Main Force to drive the great Air Force in ASEAN : MDGA) 
 
ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการด้านยุทธการ การสงคราม การดำรงขีดความสามารถในการรบ การจัดและอัตรา การฝึกร่วมและผสม การควบคุมตรวจสอบ ประเมินผลการฝึก การวิจัยและพัฒนาทางการรบ การปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ และแนวทางความร่วมมือและความตกลงทางทหารระหว่างประเทศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการยุทธการ มีเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘
 
ค่านิยมหลัก
 ทำงานเป็นทีม
 เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
 มุ่งมั่นความสำเร็จ
 ริเริ่มและเป็นแกนนำ