ประกาศราคากลาง

 

ชื่อ วันที่เผยแพร่
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 8 (C-130H) ระยะที่ 2 4 เมษายน 2566
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (ระยะที่ ๓) จัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๑๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
   19 กรกฎาคม 2565   
โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ -จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ
   9 กันยายน 2564   
โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ -จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ 9 สิงหาคม 2564
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๗ (N-SOC C2) โดยการจัดซื้อระบบบัญชาการและควบคุม จำนวน ๑ ระบบ พร้อมการติดตั้ง และการฝึกอบรม 4 สิงหาคม 2564
โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ -จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ 9 กรกฎาคม 2564
 โครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ โดยการจัดซื้อระบบวิทยุ พื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ 5 กรกฎาคม 2564 
โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ จัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite จำนวน ๒ ดวง พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 22 มิถุนายน 2564
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ระยะที่ ๒) จัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 15 มิถุนายน 2564
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (ระยะที่ ๓) จัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๑๗ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 15 มิถุนายน 2564
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๗ (N-SOC C2) โดยการ จัดซื้อระบบบัญชาการและควบคุม จำนวน ๑ ระบบ พร้อมการติดตั้ง และการฝึกอบรม 11 มิถุนายน 2564 
 โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ โดยการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ  7 พฤษภาคม 2564
โครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ โดยการจัดซื้อระบบวิทยุพื้นดินขอากาศ จำนวน ๑ ระบบ 26 เมษายน 2564
 โครงการพัฒนาสงครามไซเบอร์และการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ จัดซื้อระบบงานข่าวกรอง ไซเบอร์ทางเครือข่าย เว็บไซต์ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ จัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite จำนวน ๒ ดวง พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔) จัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 18 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จำนวน ๘ เครื่อง จัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบา จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 1 ธันวาคม 2563