ประวัติความเป็นมา

กรมยุทธการทหารอากาศ

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมยุทธการทหารอากาศ"

การจัด กรมยุทธการทหารอากาศ ในปัจจุบัน มีผลสืบเนื่องมาจากการจัดส่วนราชการเพื่อให้มีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติ ภารกิจสอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีวิวัฒนาการด้านการจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งเป็นปีที่ กระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะ “กรมทหารอากาศ” ขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ” ได้มีการจัดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจทางด้านยุทธการมาตาม ลำดับ ดังนี้

ปี พ.ศ.๒๔๘๐ กองทัพอากาศ ได้ประกาศใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๐ ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๘๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ จัดตั้ง “กรมเสนาธิการทหารอากาศ” เพื่อรับผิดชอบงานด้านเสนาธิการกิจของกองทัพอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง ๔ หน่วย ประกอบด้วย แผนกที่ ๑, แผนกที่ ๒, แผนกที่ ๓, แผนกที่ ๔ โดยมอบหมายให้ แผนกที่ ๓ รับผิดชอบงานด้านยุทธการ นับเป็นจุดเริ่มแรกที่ได้มีการกำหนดหน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้าน ยุทธการ และได้กำหนดตำแหน่งหัวหน้าแผนกที่ ๓ เงินเดือนอัตรา “นาวาอากาศโท” เป็นผู้รับผิดชอบ

ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กองทัพอากาศ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรา เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติ โดยยกเลิก อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๐ และประกาศใช้ อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๓ ตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๘๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ได้แก้ไขปรับปรุง หัวหน้าแผนกที่ ๓ จากเงินเดือนอัตรา “นาวาอากาศโท” เป็น “นาวาอากาศเอก”