Menu Activity

DSC 4375

DSC 4381

DSC 4378

DSC 4379

DSC 4377

DSC 4376

DSC 4380

 

 

พล.อ.ท.เสกสรร คันธา จก.ยก.ทอ.มอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่มีคะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสูงสุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการที่มีคะแนนผลการทดสอบฯ สูงสุด ในแต่ละประเภท เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.