Menu Activity

พลอากาศเอกเสกสรร คันธา เสนาธิการทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ให้แก่ พลอากาศโทวชิระพล เมืองน้อย เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศท่านใหม่ ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖